Restaurativna stomatologija je jedna od osnovnih grana u stomatologiji i bavi se nadoknadom čvrstih zubnih tkiva odgovarajućim stomatološkim materijalima. Različiti faktori mogu da dovedu do gubitka zubnog tkiva narušavajući  kako estetiku tako i funkciju prednjih i bočnih zuba.  Zbog toga je osnovni zadatak restauracije da zubu vrati anatomomorfološki oblik, a sa tim njegovu funkciju i estetiku. Savremena stomatologija teži da što više sačuva zdravo zubno tkivo, pa se u tom smeru razvijaju nove metode, savremeni materijali, instrumenti i aparati koji pomažu u izboru odgovarajuće terapije i utiču na njen kvalitet i dugotrajnost.

U svakodnevnom kliničkom radu pridaje se veliki značaj zbrinjavanju zuba sa karijesnim i nekarijesnim oštećenjima različitog stepena, zbrinjavanju frakturiranih krunica zuba, zuba sa promenjenom bojom krunica (diskoloracija zuba), zbrinjavanju zuba nakon završene terapije korena zuba i sličnim oštećenjima. Zahvaljujući kliničkom iskustvu lekara u ovoj oblasti, dobroj i blagovremenoj dijagnostici oštećenja zuba i  odgovarajućem izboru  materijala za restauraciju, dobija se dobar rezultat i zadovoljan pacijent.