Prof Dr Miodrag Kosovčević

Prof. Dr Miodrag Kosovčević, Dr sci

Specijalista stomatološke protetike

Prof. Dr Miodrag Kosovčević rođen je u Stragarima, podno planine Rudnik u blizini Topole 20.02.1929. godine, gde je završio osnovnu školu od 1.-4. razreda, a gimnaziju, od 1.-8. razreda je završio u Kragujevcu 1948. godine. Iste godine upisao je Stomatološki fakultet u Beogradu, gde je diplomirao 1954. godine.

Kao student, bio je tri godine demonstrator na Klinici za stomatološku protetiku. Posle diplomiranja, zaposlio se u Domu zdravlja „Boris Kidrič“ u Beogradu, odakle 1957. godine prelazi na Stomatološki fakultet, gde je radio do penzije 1994. godine.

Znanje nastavnika dobio je 1961. godine , a 1962. godine izabran je za docenta, kao njamlađeg docenta na beogradskom Univerzitetu. U isto zvanje reizabran je 1968. godine. Specijalizaciju iz predmeta Protetika sa ortopedijom, završio je u Beogradu 1966. godine. 1968. godine proveo tri mesecana stručnom usavršavanju u Nemačkoj na fakultetu u Diseldorfu i Tibingenu sa određenim programom, a po različitim problemima boravio je u više zemalja kao što su Švajcarska, Engleska, Mađarska. Sa zapaženim radovima učestvovao je na većem broju naučnih skupova. Za vanrednog profesora izabran je 1969., reizabran 1975. godine. Te godine prijavio je doktorsku tezu sa temom Prilog izučavanja bioloških reakcija u toku pripreme zuba za krunicu, i javno je odbranio 1979. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Zvanje redovnog profesora dobija 1979. godine.

Član je medicinske Akademije srpsko-lekarskog društva od 1976. godine. Bio je predsednik Upravnog odbora i saveta Uprave Klinika Stomatološkog fakulteta, a zatim i njihov direktor, posle čega je biran za prodekana u dva mandata.

Dobitnik je godišnje nagrade SLD za organizaciju zdravstvene službe 1986. godine.

Direktor Klinike za stomatološku protetiku, takođe, je bio u dva mandata, od 1989.-1991. i od 1991.-1993. godine.

Treba istaći angažovanost oko unapređenja stomatološke službe Beograda i Srbije. Značajan je njegov doprinos kod izrade normativa vremena stomatoloških usluga kao standarda opreme u stomatološkoj službi.

Od demonstratora na Klinici za stomatološku protetiku do nastavnika, prošao je sve faze razvoja: vežbe, predavanja, seminari, kursevi itd.

Od 1980. godine io je predsednik sekcije stomatologa SLD.

Od 1980.-1982. bio je predsednik udruženja stomatologa Jugoslavije.

Za dekana Stomatološkog fakulteta u Beogradu biran je 1983. godine , i tu funkciju vrši u dva mandata: od 1983.-1985. godine i od 1985.-1987. godine.

1984. godine bio je predsednik organizacionog komiteta VIII Kongresa stomatologa Jugoslavije.

Aktivno je učestvovao u radu svetskih stomatoloških kongresa održanih u Tokiju i Argentini kao predsednik organizacionog odbora FDI, a 1985. godine u Beogradu je, sa članovima Akademije, sa velikim uspehom, organizovao jedini Svetski kongres koji se ikada održao u Jugoslaviji-to je bio 73. Kongres FDI.

Jedan od osnivača i predsednik udruženja implantologa Jugoslavije 1990.godine kao i predsednik udruženja protetičara Jugoslavije.

Tokom rada na Stomatološkom fakultetu, predavao je predmet Stomatološka protetika, vodio je specijalizacije iz istog predmeta, a specijalističke ispite kao član komisije.

Bio je član komisije za dodelu naziva primarijus, takođe je bio mentor za magistrature i doktorate.

Napisao je i praktikum za izvođenje studentske nastave u saradnji. Koautor udžbenika Stomatološka protetika-parcijalna proteza u saradnji sa profesorom Draganom Marićem 1978. godine koja je štampana u 2 izdanja. Udžbenik za postdiplomske studije na nivou Jugoslavije Dostignuća u Stomatološkoj protetici piše u saradnji , prvi autori profesori M. Suvin i D. Branovački i dr.

Objavio je preko 50 stručnih radova na raznim skupovima, od stomatoloških nedelje do svetskih kongresa u zemlji i inostranstvu.

Značajno je doprineo širenju nastavne baze Stomatološkog fakulteta, uključujući Kliničku bolnicu grada Beograda u bazu fakulteta što je omogućilo unapređenje nastave.

Član je Svetske federacije stomatologa.

Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vencem 1985. godine.