Prof Dr Ankica Jakovljević

Prof. Dr Ankica Jakovljević, Dr sci

Specijalista bolesti usta i zuba

Rođena je 14.12.1949. godine u Aleksandrovcu. Diplomirala je 1977. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 8,23. Specijalistički ispit iz bolesti usta i zuba položila je 1989. godine.

Na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (SFUB) , izabrana je za asistenta-pripravnika 1978., asistenta 1982., a docenta 1997. godine. Od septembra 2004. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, gde je birana za vanrednog profesora 2005., a za redovnog profesora 2010. godine, za predmete bolesti zuba-predklinika, dentalna patologija i endodoncija.

Magistarsku tezu “Geneza pulpe zuba intaktnih i estradiolom tretiranih pacova“ odbranila je 1981. godine na SFUB, a doktorsku tezu “ Delovanje vinkristina na razvoj zubnih tkiva i rast vilica eksperimentalnih životinja“ odbranila je na istom fakultetu 1996. godine.

Bila je na stručnom usavršavanju u Ljubljani (Slovenija) 1988. godine.

Obavljala je odgovorne dužnosti tokom višegodišnjeg rada. Bila je član inicijativnog odbora osnivanja Endodontske sekcije pri SLD-u i član pedsedništva sekcije, kao i član mnogih stručnih udruženja. Takođe, bila je prodekan za nastavu Stomatološkog fakulteta u Pančevu od 2008., a od 2009. godine predsednik Veća Katedre za kliničku stomatologiju.

Učestvovala je u izvođenju teorijske nastave na Medicinskom fakultetu Odeljenja za stomatologiju u Novom Sadu i Stomatološkom fakultetu u Srbinju.

Kontinuirano učestvuje u izvođenju praktične i teorijske nastave n aosnovnim, specijalističkim i postdiplomskim studijama. Mentor je tri magistarska rada, dve doktorske teze i tridesetak diplomskih radova.

Učesnik je u više projekata Republičkig fonda za nauku Srbije i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Prezentovala i objavila je oko 80 stručno-naučnih radova. Koautor je u 2 udžbenika iz “Dentalne patologije“ (autori A. Jakovljević, N. Ristić, 2008., Stomatološki fakultet, Pančevo) i “Gerontostomatologije“ (grupe autora, 2012., Stomatološki fakultet, Pančevo) i jednog Praktikuma (autori A. Jakovljević, N. Ristić, Stomatološki fakultet, Pančevo, 2004.).