Dr Zoran Kosovčević, Dr sci

Dr Zoran Kosovčević, Dr sci, Mr sci

Specijalista bolesti usta i zuba

Dr Zoran Kosovčević rođen je 06.07.1956. godine u Beogradu. Završio osnovnu školu ’’Jovan Miodragović’’ i XIV beogradsku gimnaziju u Beogradu. Školske 1975./1976. godine upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu i diplomira aprila 1981. godine. Stručni lekarski ispit je položio 1983. godine u Beogradu.

Zvanje asistenta pripravnika na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, na Klinici za bolesti usta i zuba dobija 1984. godine. Magistarski rad, pod naslovom ’’Stepen sličnosti i razlika u rastu kraniofacijalnog kompleksa u odnosu na stepen srodnosti i uslove intrauterinog razvoja i rasta’’ je odbranio 1986. godine. Iste godine je izabran za asistenta stomatološkog fakulteta u Beogradu na predmetu Bolesti zuba.

Doktorsku disertaciju pod naslovom ’’Proučavanje genetskih uticaja na razviće kraniofacijalnog kompleksa i denticiju u jednojajnih, dvojajnih i trojajnih trojki’’ uspešno brani 1991. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Ispit o stečenom stručnom nazivu specijaliste za bolesti usta i zuba, položio je sa odličnom ocenom 1992. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Rad na stomatološkoj Klinici ’’Kosovčević’’ prihvata kao dopunsku delatnost 1986. godine. 1998. godine prekida radni odnos sa Stomatološkim fakultetom i nastavlja rad sa punim radnim vremenom na Stomatološkoj Klinici Kosovčević. 2000. godine postaje vlasnik Stomatološke Klinike Kosovčević. 2008. godine postaje član skupštine stomatološke komore Srbije.

Autor je više štampanih stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu.

Govori engleski jezik.