Stručni Tim

Naš tim stomatologa poseduje veliko znanje i iskustvo. Godine rada na stomatološkim fakultetima i dugogodišnja usavršavanja na međunarodnim kongresima, simpozijumima, seminarima i kursevima predstavljaju garanciju kvaliteta naših usluga.

Dr Zoran Kosovčević, Dr sci, Mr sci
Prof Dr Miodrag Kosovčević, Dr sci
Dr Branislava Jovanović Stanojević, Mr sci
Prof Dr Ankica Jakovljević, Dr sci
Prof Dr Momir Carević, Dr sci

Lidija Stevanović, stomatološka sestra
Slađana Petković, stomatološka sestraDr Zoran Kosovčević, Dr sci, Mr sci
Specijalista bolesti usta i zuba

Dr Zoran Kosovčević rođen je 06.07.1956 godine u Beogradu.
Završio je osnovnu školu “ Jovan Miodragović” i XIV Beogradsku gimnaziju u Beogradu.
Školske 1975/1976 godine upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu i diplomira aprila 1981. godine.
Stručni lekarski je ispit položio sa odličnim uspehom 1983. godine u Beogradu.

Zvanje asistenta pripravnika na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, na Klinici za bolesti zuba dobija 1984. godine.
Magistarski rad, pod naslovom “Stepen sličnosti i razlika u rastu kraniofacijalnog kompleksa u odnosu na stepen srodnosti i uslove intrauterinog razvoja i rasta“ je odbranio 1986. godine.
1986. godine je izabran za asistenta Stomatološkog fakulteta u Beogradu na predmetu Bolesti zuba.
Doktorsku disertaciju pod naslovom “Proučavanje genetskih uticaja na razviče kraniofacijalnog kompleksa i denticiju u jednojajmih, dvojajnih i trojajnih trojki” uspešno brani 1991. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
Ispit o stečenom stručnom nazivu specijaliste za bolesti usta i zuba, položio je sa odličnom ocenom 1992. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Rad na Stomatološkoj klinici “Kosovčević” prihvata kao dopunsku delatnost 1994. Godine.
1998. godine prekida radni odnos sa Stomatološkim fakultetom i nastavjla rad sa punim radnim vremenom na Stomatološkoj klinici Kosovčević.
2000. godine postaje vlasnik Stomatološke klinike Kosovčević.
2008. godine postaje član skupštine stomatološke komore Srbije.
Autor je više štampanih stručnih i naučnih radova i poster prezentacija u zemlji i inostranstvu.
Govori engleski jezik.

Vrh straneProf Dr Miodrag Kosovčević, Dr sci
Specijalista stomatološke protetike

Prof. Dr Miodrag Kosovcevic od 1954. god. je profesor na Klinici za stomatološku protetiku. Tu je završio specijalizaciju, habilitaciju i doktorat. Više godina bio je upravnik Klinike za stomatološku protetiku, dva mandata prodekan fakulteta i dva mandata dekan Stomatološkog fakulteta. Bio je predsednik Udruženja stomatologa Jugoslavije, Predsednik inplantologa Jugoslavije, predsednik Organizacionog komiteta 73 FDI 1985 godine u Beogradu itd.

Objavio je preko 50 naučnih radova, koautor je udžbenika za studente i dva udžbenika za posdiplomske studije. Redovan je član Medicinske akademije od 1976 godine. Nosilac je brojnih društvenih priznanja: povelja SLD-a, dobitnik godišnje nagrade SLD iz 1986. god., odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vencem.

Vrh straneDr Branislava Jovanović Stanojević, Mr sci
Specijalista parodontologije i oralne medicine

Dr Branislava Jovanović Stanojević je završila osnovnu i srednju školu u Beogradu, sa odličnim uspehom.
Stomatološki fakultet u Beogradu završila je školske 1994/95. Godine.
Diplomski rad iz oblasti Parodontologija i oralna medicina odbranila sa ocenom 10.
Od 1995. godine radila kao naučni saradnik na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Februara 1996. godine postaje asistent na predmetu Farmakologija sa toksikologijom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.
Magistarsku tezu iz oblasti Parodontologija i oralna medicina pod nazivom „Hiperplazija gingive u pacijenata na trostrukoj imunosupresivnoj terapiji“ odbranila 16. juna 1998. godine sa ocenom 10 i stekla zvanje magistra parodontologije i oralne medicine.
Specijalistički staž iz oblasti Parodontologija i oralna medicina je imala na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uporedo sa radom na Stomatološkom fakultetu u Beogradu je radila kao konsultant u stomatološkoj klinici Kosovčević od 1994. Godine, a od novembra 2005. godine je primljena u stalni radni odnos u stomatološku ordinaciju „Kosovčević“ gde i dalje radi.
Učestvovala na više domaćih i internacionalna kongresa.

Vrh straneProf Dr Momir Carević, Dr sci
Specijalista dečje i preventivne stomatologije

Prof Dr Momir Carević rođen je 12. oktobra 1953. godine u Beogradu, Srbija.
Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu završava 1980. godine; M.D.S (1987);
Specijalistički ispit u oblasti dečije i preventivne stomatologije polaže 1990. godine; Ph.D. (1994).
Od 1985 neprestano predaje na katedri za dečiju i preventivnu stomatalogiju univerziteta u Beogradu, a 2001. godine dobija titulu redovnog profesora.
Takođe predaje kurs preventivne stomatologije, na post diplomskim studijama na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu od 1999. godine.

Učestvovao je na mnogim kongresima i simpoziumina, između ostalih na:
University of Leeds, U.K. - Dental School,
Department of Child Dental Health and Department of Oral Biology (1990).
University of Newcastle upon Tyne, U.K.- Dental School, Department of Oral Biology (1990).
"Sugarless - The Way Forward" (course) - University of Newcastle upon Tyne, U.K (1990).
ORCA Summer School, Corfu - Greece (1991).
ORCA Summer School, Prague - Czech Republic (1993).
"Sugarless - Toward the Year 2000" (course) - University of Newcastle upon Tyne, U.K (1993).
Član je mnogih stomatoloških organizacija:
Federation Dentaire Internationale (F.D.I.);
International Association for Dental Research (I.A.D.R);
Balkan Stomatological Society (BaSS);
Serbian Dental Association; Serbian Association of Pediatric and Preventive Dentistry.
Vrh strane